SAMS-konsulterna A&K

Barnsamtal vid samarbetssamtal

Behöver du och din arbetsgrupp inspiration och mod? Vill ni implementera nya arbetssätt och metoder?

Vi, Karolina Markström och Ammi Albinsson, är två socionomer som arbetat tillsammans med samarbetssamtal. Redan tidigt började vi inkludera barnen i samtalen något som visade sig ge en mängd positiva effekter. Så småningom utmynnade arbetssättet i en samtalsmodell och en FoU-studie.

Det är oftast inte en separation som skadar ett barn utan snarare föräldrarnas konflikter och brist på kommunikation, något som samarbetssamtal syftar till att lösa. I vår modell ingår barnsamtal vilket har visat sig ge en god effekt. Föräldrarna har lättare att se barnets perspektiv och släppa sin vuxenkonflikt när de fått lyssna på barnet.

Samtalsmodellen har sitt ursprung i den 12:e artikeln i Barnkonventionen; ”Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets mognad och ålder.” FoU-studien genomfördes i Motala under åren 2015-2018.

Att börja använda nya modeller och arbetssätt är svårt och kräver ett visst mått av mod. Vi finns här för att hjälpa er i den processen och erbjuder både föreläsningar och handledning.